.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 54.87.18.165
คุณเข้าชมลำดับที่ 385,533
 
 
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
 

ประวัติย่อของโรงเรียน

          โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม  ตั้งอยู่เลขที่ 44/13 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนนี้จัดตั้งโดยนายอำเภอธัญบุรี  ชื่อ ขุนองคราษฎร์บำรุง  โดยมี นายทองสุข  เปรมอนันต์   เป็นครูใหญ่  อาศัยศาลาการเปรียญของวัดโกกนุทเป็นที่เรียน   เปิดเรียนเมื่อ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2466 มีนักเรียนทั้งสิ้น 27 คน เป็นชาย 13  และหญิง 14 คน  มีเจ้าอาวาสและขุนบึงบริบาล  (เบี้ยว  มัณยานนท์)  กำนันตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี เป็นผู้อุปการะ  ระยะเริ่มเปิดเรียนใหม่ไม่ทราบว่าชั้นสูงสุดคือชั้นใด  ค้นดูปรากฏในทะเบียน-นักเรียนว่า  ลาออก  อ่านหนังสือเกือบพอใช้ยังอ่านไม่ออก เป็นต้น     ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบึงน้ำรักษ์ 1 (บึงบริบาลสงเคราะห์)
    พ.ศ. 2428  วัดโกกนุทเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพิชิตปิตยาราม และขุนบึงบริบาล (เบี้ยว  มัณยานนท์) เห็นสภาพห้องเรียนที่ศาลาชำรุดเพราะขาดการดูแล ซ่อมแซม และจำนวนนักเรียนก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี  จึงขอความร่วมมือจากประชาชน สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 3 ห้องเรียน สิ้นเงิน จำนวน 2,280 บาท ในบริเวณที่ดินของวัด
  พ.ศ.2500  นายประยูร ตรีนุสนธิ์  ครูใหญ่ขณะนั้นได้ติดต่อขอรับบริจาคที่ดินจาก นางแมะ มัณยานนท์ จำนวน 6 ไร่ สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 จำนวน 3 ห้องเรียน เปิดโรงเรียนมัธยมสามัญ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่  17 กันยายน  2500  ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบึงน้ำรักษ์
  พ.ศ.2506  ทางราชการสั่งรวมโรงเรียนประถมศึกษากับโรงเรียนมัธยมสามัญบึงน้ำรักษ์ เป็นโรงเรียนเดียวกันใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดพิชิตปิตยาราม เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 7 ภาคบังคับ
  พ.ศ. 2519  โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี  นายเก็บ   อยู่ชมบุญ  อาจารย์ใหญ่ขณะนั้นได้ขอรับบริจาคที่ดินที่ติดกับที่ดินแปลงเดิม จากคุณย่าแมะ  มัณยานนท์ อีกจำนวน 4 ไร่ 93  ตารางวา รวม เป็นที่ดิน 10 ไร่ 93 ตารางวา
  พ.ศ.2522   ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงส่งเสริมการโรงเรียนให้ถึงเกณฑ์  มาตรฐาน (ปบม.)
  พ.ศ.2525  จังหวัดได้คัดเลือกให้ปรับปรุงเป็นโรงเรียน ชื่อ  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม และในปีเดียวกันได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการปรับปรุงการเรียนการสอน
  พ.ศ.2527ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัด  ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ นายชวน  หลีกภัย
ปีการศึกษา  2533  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในปีนี้จังหวัดปทุมธานีเปิดเพียงแห่งเดียว  มีนักเรียนทั้งหมด 31 คน    จำนวน 1 ห้องเรียน และในปีนี้ผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งใหม่จากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คือ ผู้อำนวยการพิภพ  รอดเอี่ยม ปีการศึกษา  2539  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา  2545  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น และผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น คือ
ผู้อำนวยการทรงวุฒิ   สุขนาวี ปีการศึกษา  2549  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ปีการศึกษา  2550  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
ปีการศึกษา  2551  ได้รับรางวัลการแข่งขันงานวิชาการ 

  1. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายการแข่งขัน คอมพิวเตอร์ Paintได้รางวัล  เหรียญทอง
  2. วิชาภาษาไทย  รายการแข่งขัน อ่านทำนองเสนาะ ได้รางวัล  เหรียญทอง
  3. วิชาภาษาไทย  รายการแข่งขัน  คัดลายมือหัวกลมตัวกลมได้รางวัล  เหรียญทอง 4. วิชาดนตรี-นาฏศิลป์  รายการแข่งขัน อังกะลุง ได้รางวัล  เหรียญทอง
  5. วิชาดนตรี-นาฏศิลป์  รายการแข่งขัน  ขลุ่ยเพียงออ    ได้รางวัล  เหรียญทอง 
  6. วิชาวิทยาศาสตร์  รายการแข่งขัน Science  Show                                   ได้รางวัล  เหรียญทอง
  7. วิชาสุขศึกษา/พลศึกษา  รายการแข่งขัน  ปิงปอง                                      ได้    รางวัล  เหรียญทอง
  8. วิชาสุขศึกษา/พลศึกษา  รายการแข่งขัน  ไหว้ครูมวยไทย                          ได้รางวัล  เหรียญทอง
  9. วิชาสุขศึกษา/พลศึกษา  รายการแข่งขัน ฟุตซอล                                      ได้รางวัล  เหรียญทอง
  10. วิชาคหกรรม   รายการแข่งขัน  ตำน้ำพริกสมุนไพร                                  ได้รางวัล  เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลงานมหกรรมและพัฒนาศักยภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ของนักเรียน ดังต่อไปนี้
  1. วิชาภาษาไทย รายการแข่งขัน สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ                   ได้รางวัล  เหรียญทอง
  2. วิชาภาษาไทย รายการแข่งขัน มารยาทไทย                                             ได้รางวัล  เหรียญทอง
  3. วิชาภาษาไทย รายการแข่งขัน คัดลายมือหัวกลม                                     ได้รางวัล  เหรียญทอง
  4. วิชาภาษาไทย รายการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ (ช่วงชั้นที่ 2)                      ได้รางวัล  เหรียญทอง
  5. วิชาสุขศึกษา/พลศึกษา รายการแข่งขันเดาะตะกร้อชาย                            ได้รางวัล  เหรียญทอง
  6. วิชาศิลปะ รายการแข่งขัน วาดภาพระบายสี                                             ได้รางวัล  เหรียญทอง 
  7. วิชาศิลปะ รายการแข่งขัน ประติมากรรมนูนสูง (ช่วงชั้นที่ 3)                      ได้รางวัล  เหรียญทอง
  8.วิชาศิลปะ รายการแข่งขัน Paint (ช่วงชั้นที่ 2)                                            ได้รางวัล เหรียญทองอันดับ 8
ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลงานมหกรรมและพัฒนาศักยภาพระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ที่ จ.ลพบุรีของนักเรียน ดังต่อไปนี้
  1.วิชาศิลปะ รายการแข่งขัน วาดภาพลายไทย (ช่วงชั้นที่ 3)                           ได้รางวัล เหรียญทองยอดเยี่ยม
  2.วิชาศิลปะ รายการแข่งขัน ประติมากรรมลอยตัว (ช่วงชั้นที่ 3)                     ได้รางวัล เหรียญทองยอดเยี่ยม
  3.วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ รายการแข่งขัน ดนตรีไทย                                         ได้รางวัล เหรียญทอง (อันดับ 1)
  4.วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ รายการแข่งขัน เดี่ยวขลุ่ย                                          ได้รางวัล เหรียญทอง (

 

นายกิตติภัฏ กุลจรัสอนันต์

 
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มีนาคม 2562
 
 
 
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
44/13 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : โทรศัพท์ 02 - 5461293  Fax : โทร.02 - 9040607
Email : admin@pichitschool.ac.th