.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.87.18.165
คุณเข้าชมลำดับที่ 385,539
 
 
  หน้าหลัก    เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์
 

  เป้าประสงค์
               
1.  ผู้เรียนและบุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักให้ทักษะชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย โดยยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ถึง 90
2.  ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติทั้ง 3 ระดับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา)อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
4.  จัดระบบการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  ร้อยละ 100
5.  ครู ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง บุคลากร  ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ถึง 90

 

นายกิตติภัฏ กุลจรัสอนันต์

 
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มีนาคม 2562
 
 
 
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
44/13 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : โทรศัพท์ 02 - 5461293  Fax : โทร.02 - 9040607
Email : admin@pichitschool.ac.th